Ringtones
Helpdesk
Helpdesk
Phonecheck
Phonecheck
Zoeken
Zoeken
Disclaimer
Disclaimer
Hoofdmenu
» Voorpagina
» Animated pictures
» Cards
» Groepslogo's
» I-Mode tones
» Javagames
» Logo's
» Nametones
» Polyfones
» Realtones
» Ringtones
» Screensavers
» Sms afbeeldingen
» Themes
» Truetones
» Voicetones
» Wallpapers

Maak het zelf
» Wallpaper Editor
» Logo Editor
» Groepslogo Editor
» SMS Afbeelding Editor
» Ringtone Editor

ZoekenTerug naar index

Algemene voorwaarden

Algemeen

Op het bezoek en gebruik van deze Website en overige door ons aangeboden diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing. Bestudeer deze algemene voorwaarden aandachtig voor u de Website bezoekt en/of gebruik maakt van onze diensten. Zijn er één of meerdere punten in onze algemene voorwaarden waarin u zich niet kunt vinden of ondervindt u hinder bij het lezen van deze algemene voorwaarden breek dan het bezoek aan deze website direct af. Dit of toekomstig bezoek aan deze website en/of het gebruik van onze diensten impliceert dat u deze algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

Artikel 1: Definities

1.1. Dac Planet, postbus 141, 4700 AC te Roosendaal in Nederland, www.dacplanet.org, Tel. +31-900-4358 435, fax +31-847 272 661, ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 2010 3647, verder te beschouwen exploitant, eigenaar en beheerder van deze, hieronder ook aan te duiden als "Dac Planet".

1.2. Hyperlink: Links die primair bedoeld zijn voor presentatie aan een menselijke gebruiker.

1.3. Website: Een medium voor de presentatie van informatie via het Internet.

1.4. Gebruiker: De mens/persoon die deze website bezoekt en/of gebruik maakt van de door Dac Planet geleverde diensten of producten.

1.5. Member database: Dat deel van de website die de gebruiker tegen betaling en eventueel door in te loggen kan bezoeken. Dit deel is afgeschermd tegen publiek bezoek en uitsluitend bestemd voor betalende gebruikers of specifiek door Dac Planet aangewezen gebruikers.

1.6. Loggen: Het via digitale weg bewaren van gegevens van gebeurtenissen of evenementen die op de Website of Member database(s) hebben plaatsgevonden.

Artikel 2: Werkingsfeer en aard voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden tussen Dac Planet en de Gebruiker. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op gebruik van een website of dienst van Dac Planet. Volgorde van geldigheid: Deze algemene voorwaarden. Daarnaast geldt de wet of de Europese regelgeving voor zover deze nog niet in de lokale wet is verwerkt. Waar onderdelen van deze voorwaarden mogelijk nietig of vernietigbaar zijn blijven de overige onderdelen van kracht en wordt overigens het betreffende onderdeel geconverteerd in een wel geldend onderdeel dat de oorspronkelijke bedoeling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Inhoud en gebruik van de Website

Deze Website heeft als doel het ondersteunen van het gebruik en de betaling van de diensten die aangeboden worden door via deze website. Gebruik van de Website en diensten die aangeboden worden via de Website staan open voor iedere persoon die de minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Indien u de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, bezwaar maakt tegen de inhoud van deze website en/of de gebruiker van de aangeboden Website of diensten zich in een geografisch gebied bevindt waar de toegang tot de website of gebruik van aangeboden diensten is verboden breek dan het bezoek aan deze website direct af. Gebruiker kan soms een account aanmaken door het registratieproces volledig te doorlopen. Bij het doorlopen van het registratieproces dient de gebruiker actuele en volledige informatie over zichzelf te verschaffen. Het is gebruiker niet toegestaan om een account aan te maken voor anderen, deze over te dragen en/of anderen gebruik te laten maken van het account. Wanneer om welke reden dan ook de gegevens van de gebruiker niet meer correct of volledig zijn zijn, dient de gebruiker zijn gegevens zodanig aan te passen dat deze weer actueel zijn. Indien de gebruiker onjuiste of onvolledige informatie over zichzelf verschaft en wanneer Dac Planet vaststelt dat de verstrekte informatie onjuist of onvolledig is, kan Dac Planet het account beëindigen of opschorten. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Alleen de gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik van het account door derden, ongeacht de wijze waarop deze toegang tot het account verkregen is Bij vermoeden van misbruik van het account zal gebruiker Dac Planet direct op de hoogte brengen. Dac Planet kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of oneigenlijke gebruik van accounts. Zichzelf op ongeautoriseerde wijze toegang verschaffen tot deze Website- en/of de member database is strafbaar. Bij vermoedens van misbruik zal Dac Planet direct aangifte doen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

Dac Planet spant zich maximaal in om de Website op een ononderbroken wijze beschikbaar te stellen en om deze met alle redelijke middelen te beveiligen. Gebruiker kan Dac Planet op geen enkele wijze aansprakelijk stellen voor hinder door werkzaamheden, problemen, interventies, wijzigingen of beperkingen van functionaliteit of andere zaken die van invloed zijn op de beschikbaarheid van de Website of overige diensten van Dac Planet.

Artikel 5: Content

Dac Planet is niet verantwoordelijk voor alle op de website gepubliceerde content. De website maakt gebruik van de diensten van anderen die leveren aan gebruikers van de website. De leverancier bepaalt hierbij geheel zelf waaruit de door hem geleverde diensten bestaan, mits de geleverde diensten niet in strijd zijn met de Nederlandse wetgeving en de wetgeving in het land van waaruit de leverancier diensten levert. Indien de geleverde diensten in strijd zijn met de wetgeving van het geografisch gebied waarin de gebruiker zich bevindt, dan dient de gebruiker de diensten direct af te breken. Dac Planet is niet verantwoordelijk voor handelingen verricht door leveranciers die in strijd zijn met de wet. Dac Planet heeft niet de beschikking over middelen om de inhoud van de door de leverancier geleverde diensten permanent te controleren. Bij vermoeden van overtreding van de wet door een leverancier zal gebruiker Dac Planet direct op de hoogte brengen. Dac Planet zal vervolgens alle binnen haar mogelijkheden liggende inspanningen verrichten om herhaling hiervan te voorkomen en indien noodzakelijk betreffende uitingen op de website te verwijderen. Dac Planet gebruikt onder andere websites van derden om, al dan niet tegen vergoeding, bezoekers te sturen naar haar Website. Deze derden die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van deze hyperlinks zijn hierbij zelf aansprakelijk voor de inhoud van de website en de wijze waarop deze derde de gebruiker door middel van hyperlinks naar de Website stuurt.

Artikel 6: Privacy, persoonsgegevens en controle van gebruik

Dac Planet besteedt de grootste zorg aan de bescherming van persoonsgegevens van gebruikers van deze Website. Voor extra informatie verwijzen wij u naar de privacy statement op deze Website. Tijdens het bezoek aan de Website en/of gebruik van de diensten wordt er informatie van de gebruiker gelogd. Deze informatie is nodig voor de correcte werking van de Website en het optimaliseren/verbeteren van de Website en of overige diensten van Dac Planet. Deze informatie kan daarnaast gebruikt worden voor het opsporen van fouten en/of overtredingen van deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen of voor andere zaken die Dac Planet noodzakelijk acht. Dac Planet besteedt de grootste zorg aan de bescherming van deze informatie en zal deze informatie nimmer delen met derden. Bij overtreding van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, handelingen die in strijd zijn met de wet en/of bij fraude wordt het account met onmiddellijke ingang en zonder waarschuwing vooraf geblokkeerd en het lidmaatschap per omgaande beëindigd. Hierbij komt het aangekochte saldo direct en onherroepelijk te vervallen. De kosten die gepaard gaan met het opsporen van het misbruik of fraude worden verhaald op de gebruiker. Dit laat het recht van Dac Planet om alle geleden schade en gemaakte rechterlijke en buitenrechterlijke kosten op gebruiker te verhalen onverlet.

Artikel 7: Klachtenafhandelingen

Alle klachten in verband met gebruik van de website , kwaliteit of iedere andere klacht, zullen door Dac Planet serieus in behandeling worden genomen. De gebruiker dient een klacht schriftelijk via de mail bij Dac Planet kenbaar te maken. Dac Planet zal binnen 10 werkdagen de klacht proberen op te lossen. Dac Planet zal de klant hierover schriftelijk via de mail berichten.

Artikel 8: Intellectuele eigendommen

Alle rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle soortgelijke rechten op alle op de Website aangeboden diensten, producten en informatie berusten uitsluitend bij Dac Planet of diens licentiegevers. Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Dac Planet worden verveelvoudigd. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze website behoren toe aan Dac Planet of haar licentiegevers. Voor zover performers teksten, beelden, geluiden en/of programmatuur aan Dac Planet toesturen of op de website achterlaten, dragen gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Dac Planet en vrijwaren Dac Planet derhalve van aanspraken van derden. Dac Planet is derhalve onder andere gerechtigd deze bijdragen commercieel te exploiteren. Mocht Dac Planet op de hoogte worden gebracht van (vermeend) inbreukmakend materiaal of (vermeende) inbreukmakende links op de website dan heeft Dac Planet het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Artikel 9: Wijzigingen in prijs en algemene voorwaarden

Dac Planet heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar Website zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, bij te werken of meer volledig te maken. Het is uw persoonlijke verantwoordelijkheid deze algemene voorwaarden geregeld na te kijken. Als u de Website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan met deze wijzigingen(en) in te stemmen en deze te aanvaarden. Dac Planet wijst elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de Website of de algemene voorwaarden.

Artikel 10: Nederlands recht en geschillen

Op gebruik van deze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen over deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter te Breda.

Terug naar indexDeze website biedt GEEN betaalde abonnementsdiensten aan.
Voor elk product in alle landen die wij aanbieden gelden een andere prijzen.
De kosten worden daarom pas zichtbaar indien er op een product wordt geklikt.
Je ontvangt alleen wat je hebt besteld, je zit daarna niet vast aan een andere betaalde dienst.

Voor deze dienstverlening moet je 18 jaar of ouder zijn. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
De algemene voorwaarden en privacy beleid van Dac Planet zijn van toepassing. Deze dienst wordt
aangeboden door Dac Planet, Postbus 141, 4700 AC te Roosendaal, Nederland. Ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 2010 3647.

Powered by:Dac Planet
Postbus 141
4700 AC Roosendaal
The Netherlands

KVK: 20103647 Breda
www.dacplanet.org

Privacy | Algemene voorwaarden | Customer service