Ringtones
Helpdesk
Helpdesk
Phonecheck
Phonecheck
Zoeken
Zoeken
Disclaimer
Disclaimer
Hoofdmenu
» Voorpagina
» Animated pictures
» Cards
» Groepslogo's
» I-Mode tones
» Javagames
» Logo's
» Nametones
» Polyfones
» Realtones
» Ringtones
» Screensavers
» Sms afbeeldingen
» Themes
» Truetones
» Voicetones
» Wallpapers

Maak het zelf
» Wallpaper Editor
» Logo Editor
» Groepslogo Editor
» SMS Afbeelding Editor
» Ringtone Editor

Zoeken


Linkpartners
»

Advertentie
Geluidje.nl!

Disclaimer

Geluidje International kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade, materieel cq immaterieel, als gevolg van: fouten bij de verzending van beltonen, logo's en/of SMS-afbeeldingen, wanneer de instructies niet goed zijn opgevolgd; het versturen van beltonen, logo's en/of SMS-afbeeldingen naar telefoons welke dit niet ondersteunen; niet werkende beltonen / logo's of sms afbeeldingen; het kwijtraken van authorisatiecodes.
Indien er fouten optreden bij verzending van beltonen, logo's en/of SMS-afbeeldingen welke niet veroorzaakt zijn door onjuist uitvoeren van de instructies restitueert de uitgever geen geld, het opgevraagde item zal in dat geval kostenloos opnieuw verstuurd worden.

Diverse content (zoals beltonen en logo's) wordt aangeleverd door derden. De uitgever aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden content. Hieronder vallen ondermeer het inbreuk plegen van en op auteursrechtelijke beschermde werk of werken of het in strijd handelen van en/of met intellectuele eigendomsrechten (van derden).

Om toegang te krijgen tot de Geluidje International pagina's wordt u geacht in te stemmen met de hiernavolgende voorwaarden. Indien u niet instemt met de hiernavolgende voorwaarden, gelieve dan te noteren dat u niet gerechtigd bent om de site te gebruiken.

De inhoud van de Geluidje International World Wide Web pagina's is Copyright® Geluidje International. Enige rechten welke bij deze niet uitdrukkelijk toegekend worden zijn voorbehouden. Reproductie, overdracht, verdeling of bewaring van het geheel of een deel van de inhoud, in enigerlei vorm, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Geluidje International, is verboden, tenzij in overeenstemming met de hiernavolgende voorwaarden. Geluidje International stemt toe dat u Geluidje International pagina's op uw computer doorneemt ("browse") of kopies van deze pagina's afdrukt, enkel voor uw persoonlijk gebruik en niet voor herverdeling tenzij Geluidje International hierin schriftelijk toegestemd heeft.

Individuele documenten in onze World Wide Web pagina's kunnen onderhevig zijn aan bijkomende voorwaarden aangeduid in deze documenten.

Het gebruik van deze site en de inhoud ervan is toegestaan voor privaat, niet commercieel gebruik. Het gebruik van perscommuniqués en andere als publiek gekwalificeerde documenten is toegestaan in publieke mededelingen voor zover de bron van de informatie vermeld wordt.

Deze site en de inhoud ervan worden ter beschikking gesteld voor uw gemak. De inhoud van de Geluidje International World Wide Web pagina's is voorzien op een "as is" en "as available" basis. Geluidje International waarborgt niet dat haar Web pagina's ononderbroken of vrij van fouten zijn. Geluidje International behoudt zich het recht om op elk ogenblik de pagina's te wijzigen of de toegang ertoe in te trekken.

GEEN ENKELE WAARBORG, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET HIER INBEGREPEN, MAAR NIET BEPERKT TOT WAARBORGEN VAN EIGENDOM OF NIET-INBREUK OF IMPLICIETE WAARBORGEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT GEGEVEN M.B.T. DE BESCHIKBAARHEID, JUISTHEID, BETROUWBAARHEID OF INHOUD VAN DEZE PAGINA'S. Geluidje INTERNATIONAL ZAL NIET AANSPRAKELIJK KUNNEN GESTELD WORDEN VOOR ENIGE RECHTSTREEKSE, ONRECHTSTREEKSE, TOEVALLIGE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, VOOR GEDERFDE WINST OF VOOR ONDERBREKING VAN COMMERCIELE BEDRIJVIGHEID VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DEZE DIENST, ZELFS INDIEN Geluidje INTERNATIONAL OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. BEPAALDE LANDEN AANVAARDEN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE WAARBORGEN OF AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN NIET, ZODAT DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN MOGELIJKERWIJZE NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN Geluidje INTERNATIONAL ZAL IN ZULK GEVAL BEPERKT ZIJN IN DE MATE WAARIN ZULKS BIJ WET TOEGESTAAN IS.

Om uw toegang te vergemakkelijken, is het mogelijk dat Geluidje International verbindingen naar sites op het internet welke eigendom zijn van, of beheerd worden door, derden opneemt. Door de verbinding te maken naar een site van dergelijke derde, zal u de gebruiksregels van de betreffende site nakijken en aanvaarden alvorens dergelijke site te gebruiken. U aanvaardt tevens dat Geluidje International geen controle heeft over de inhoud van een dergelijke site en derhalve geen verantwoordelijkheid kan aanvaarden voor gegevens gecreëerd of gepubliceerd door dergelijke sites van derden.

Daarenboven impliceert een verbinding met een niet-Geluidje International-site niet dat Geluidje International de site of de producten of diensten waarnaar verwezen wordt in zulke site van derden goedkeurt.

Door gegevens te bezorgen aan enige van onze servers, bijv. per e-mail of via de Geluidje International World Wide Web pagina's, stemt u er in toe dat:

- De gegevens geen elementen zullen bevatten welke onwettelijk zijn of anderszins ongeschikt voor publicatie; u zal alle redelijke inspanningen gebruiken om enige virussen en andere contaminerende of vernietigende onderdelen te scannen en te verwijderen alvorens enige gegevens te bezorgen;

- U bent eigenaar van de gegevens of hebt het onbeperkte recht om ze aan ons te bezorgen en Geluidje International is gerechtigd om de gegevens gratis te publiceren en/of de gegevens of enige daarin beschreven concepten in onze producten te verwerken zonder verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid; en u verbindt zich ertoe geen actie tegen ons te ondernemen m.b.t. gegevens welke u bezorgt en u verbindt zich ertoe ons te vrijwaren indien enige derde tegen ons actie onderneemt m.b.t. de gegevens welke u bezorgt.

- Geluidje International herziet niet de inhoud geplaatst door gebruikers op haar site (en kan zulks niet doen) en is niet verantwoordelijk voor zulke inhoud. Geluidje International mag op elk ogenblik, naar eigen discretie, enige inhoud geplaatst door gebruikers verwijderen. Andere producten en vennootschapsnamen hierin vermeld, zijn mogelijkerwijze handelsmerken of handelsnamen van hun respectievelijke eigenaars.

- Uw toegang tot deze site kan niet beschouwd worden als de toekenning, op enigerlei wijze, van enige licentie of gebruiksrecht m.b.t. de merken welke verschijnen op de site, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Geluidje International of de derde-eigenaar ervan.
Deze website biedt GEEN betaalde abonnementsdiensten aan.
Voor elk product in alle landen die wij aanbieden gelden een andere prijzen.
De kosten worden daarom pas zichtbaar indien er op een product wordt geklikt.
Je ontvangt alleen wat je hebt besteld, je zit daarna niet vast aan een andere betaalde dienst.

Voor deze dienstverlening moet je 18 jaar of ouder zijn. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.
De algemene voorwaarden en privacy beleid van Dac Planet zijn van toepassing. Deze dienst wordt
aangeboden door Dac Planet, Postbus 141, 4700 AC te Roosendaal, Nederland. Ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 2010 3647.

Powered by:Dac Planet
Postbus 141
4700 AC Roosendaal
The Netherlands

KVK: 20103647 Breda
www.dacplanet.org

Privacy | Algemene voorwaarden | Customer service